รายละเอียด
Content Creator รายเดือน

บริการครบวงจรสำหรับวีดีโอคอนเทนต์

Content strategy
(กำหนดกลยุทธ์คอนเทนต์)

กำหนดกลุ่มเป้าหมายเเละจุดประสงค์ที่ต้องการนำเสนอ รวมถึงเลืกแพลตฟอร์มเเละรูปแบบที่เหมาะสม

Media planning
(วางแผนสื่อ)

วางแผนและตัดสินใจว่าจะทำการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างไร ที่ไหน เมื่อไร และบ่อยเพียงใด เพื่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมจำนวนมากที่สุด ด้วยข้อความที่ถูกต้อง และสามารถสร้างผลลัพท์ได้ตามที่ต้องการ

Creative
(สร้างสรรผลงานให้น่าสนใจ)

สร้างสรรค์และผลิตเนื้อหาบนสื่อต่างๆ ทั้งสื่อออฟไลน์ และ ออนไลน์ โดยมีจุดประสงค์ในการ สื่อสารเนื้อหาเหล่านั้นกับกลุ่มผู้ติดตามลูกค้า

Measurement
(วัดผลลัพธ์ของคอนเทนต์)

วิเคราะห์ผลลัพธ์จากดาต้าหลังบ้านในทุกช่องทางที่ลงคอนเทนต์

Measurement
(วัดผลลัพธ์ของคอนเทนต์)

วิเคราะห์ผลลัพธ์จากดาต้าหลังบ้านในทุกช่องทางที่ลงคอนเทนต์

Analytic & Optimization
(วิเคราะห์เเละปรับปรุง)

นำผลการตอบรับของการดำเนินงานที่ผ่านมา นำมาสรุปผลและปรับปรุงแก้ไขในมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น